KaiserY · 更新于 2018-11-28 11:00:43

切片模式

slice-patterns.md
commit 024aa9a345e92aa1926517c4d9b16bd83e74c10d

如果你想在一个切片或数组上匹配,你可以通过slice_patterns功能使用&

#![feature(slice_patterns)]

fn main() {
  let v = vec!["match_this", "1"];

  match &v[..] {
    ["match_this", second] => println!("The second element is {}", second),
    _ => {},
  }
}

advanced_slice_patternsgate 让你使用..表明在一个切片的模式匹配中任意数量的元素。这个通配符对一个给定的数组只能只用一次。如果在..之前有一个标识符,结果会被绑定到那个名字上。例如:

#![feature(advanced_slice_patterns, slice_patterns)]

fn is_symmetric(list: &[u32]) -> bool {
  match list {
    [] | [_] => true,
    [x, inside.., y] if x == y => is_symmetric(inside),
    _ => false
  }
}

fn main() {
  let sym = &[0, 1, 4, 2, 4, 1, 0];
  assert!(is_symmetric(sym));

  let not_sym = &[0, 1, 7, 2, 4, 1, 0];
  assert!(!is_symmetric(not_sym));
}
上一篇: 装箱语法和模式 下一篇: 关联常量